“Ik heb de kans gekregen om mezelf te ontwikkelen in combinatie met het volgen van de deeltijdopleiding”

“Klanten adviseren op zowel financieel, fiscaal als (bedrijfs)economisch vlak is het mooiste wat er is”

“Het teamgevoel is goed en er heerst een informele sfeer op het kantoor”

“Samen groeien als team en als persoonlijkheid”

WITLOX VCS


Privacyverklaring

Witlox VCS B.V., Witlox VCS audit B.V. en Witlox VCS Corporate Services B.V., gevestigd aan de Fellenoordstraat 72, 4811 TJ te Breda, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Witlox VCS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de met u gesloten overeenkomst tot dienstverlening of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder zijn tevens bijzondere persoonsgegevens begrepen.

De gegevens die u achter kunt laten op onze website gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Witlox VCS neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Witlox VCS) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Witlox VCS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Witlox VCS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Witlox VCS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een uitgebreide toelichting op de gebruikte cookies vindt u in ons privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Witlox VCS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@witloxvcs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Witlox VCS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Witlox VCS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Frank van de Watering, bereikbaar via privacy@witloxvcs.nl.